Představení RIOCATH FNDB

Hlavním smyslem aktivace projektu RIOCATH FNDB je efektivní zajištění investičních zdrojů, potřebných pro rozvoj jednotlivých projektových záměrů skupiny RIOCATH. Uvedení zdravotnických prostředků RIOCATH na globální trh znamená skutečnou výzvu k zavedení nových standardů mnoha léčebných a diagnostických výkonů, neboť tyto nové standardy přinesou i v dlouhodobém výhledu značné benefity především pacientům. Tento přínos navíc zjevně přesahuje do téměř všech oborů humánní medicíny. Později má celý koncept potenciál dále se rozvíjet, včetně dalšího navyšování základního (akciového) kapitálu, především ale optimalizací atraktivního portfolia investičních a majetkových účastí, založeného nejen na prosperujících záměrech výše uvedeného holdingu, ale také na dalších inovativních záměrech, vznikajících mimo RIOCATH, zejména takových, jež budou vykazovat konkrétní synergie s podnikáním, „vizí a misí“ skupiny RIOCATH.

Výše uvedený záměr chceme uskutečnit ve třech fázích:

 

První fáze bude realizována v průběhu tří let (2018–2021) a bude spočívat jednak v postupném, ale dynamicky probíhajícím utlumení všech dosavadních podnikatelských aktivit převzaté společnosti, s cílem kompletního očištění ode všech, byť jen hypotetických zátěží, jež by mohly mít jakýkoli vliv na naplnění uvedeného záměru. Současně s tím bude vybudováno portfolio konkrétních způsobilých kapitálových účastí RIOCATH FNDB na společnostech, převážně integrovaných do holdingu RIOCATH takovým způsobem, aby podložená perspektiva akumulovaného dividendového výnosu naplnila očekávání investorů do akcií FNDB, čímž budou zajištěny podmínky pro přechod do druhé fáze.

 

Aby vklady investorů byly v tomto období chráněny, přistupujeme k závazku ničím neomezeného zpětného odkupu akcií za jejich pořizovací cenu a ke garanci výplaty dividendy ve výši 5 % p.a. vztahující se k prvním třem letům od odkupu akcií realizovaných investory od Riocath Global, a.s. V první fázi se tedy akcie budou chovat fakticky jako obligace s tím, že významná část kupní ceny bude fixována v rezervním fondu pro případ překonání možných negativních vlivů. Rezervní fond bude saturován významně vyšším procentním podílem z realizované kupní ceny akcií, nežli je ze zákona uloženo regulátorem trhu pro subjekty, na které se vztahuje dozor regulátora. Se zvyšováním kvality portfolia a průkazností rentability vložené investice budou postupně na trh uvolňované tranše akcií ze stávajícího základního kapitálu FNDB nabízeny za tržní cenu, navyšovanou až ke dvojnásobku nominální ceny akcií. V průběhu první fáze bude statutárními orgány FNDB systematicky směřováno k naplnění všech podmínek, stanovených regulátorem trhu, aby bylo možné převést obchodování akcií z formy neveřejné na formu veřejnou.

Druhá fáze bude tedy už založena na prokazatelném dividendovém výnosu agregovaného portfolia FNDB, který bude formován tak, aby byl dostatečně atraktivní pro setrvání investorů. Tj. aby vyplácená dividenda byla svým procentním vyjádřením v příznivé korelaci k aktuální tržní ceně akcie, stanovené pro poslední realizovanou tranši. Garance stabilního výnosu při atraktivním zhodnocení vkladu se bude tedy vztahovat k celé emisi kmenových akcií v nominální ceně 3.500.000.000,- Kč, tvořící základní kapitál společnosti. Tato fáze není předem časově ohraničena, protože do třetí fáze bude přecházet plynule, aniž se nějak významně změní dividendové výnosy. Přechod do 3. fáze bude tedy spíše vázán na spolehlivou stabilizaci výnosů a akumulaci dostatečných kapitálových rezerv.

Ve třetí fázi, tedy ve fázi rozvojové, je uvažováno s dalším navýšením základního jmění a posilováním zejména investic do projektů, které budou zkoumány a doporučovány k proinvestování investičním výborem FNDB. Tato expanze by měla probíhat v rozsahu umožňujícím zachování všech relevantních předpokladů dlouhodobého výnosu vlastníkům všech akcií.

 

© 2019 Riocath® Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena.

RIOCATH® GLOBAL, A.S.

Heřmanova 24, 170 00 Praha 7

Česká Republika

IČ: 06684998 DIČ: CZ06684998

RIOCATH® FNDB a.s.

Podbabská 1112/13, Bubeneč,

160 00 Praha 6

IČ: 60196611

Tel.: + 420 608 235 132

e-mail: FNDB@riocath.com