Novinky

 

Shrnutí úspěchů a aktivit společnosti Riocath a vyhlídky do budoucnosti

 

Do roku 2022 jsme vstupovali s tím, že už déle než rok je uveden první řádně certifikovaný zdravotnický prostředek, rektální rourka pro kojence založená na konstrukčním řešení využívajícím auto-everzibilní trubičku RIOCATH. Obchodně marketingovým cílem pro rok 2022 mělo být její uvedení nejen na evropský, ale i ukrajinský trh a dále pak do rozhodných segmentů trhu globálního, zejména pak na trh v USA. Rozhodující péče byla v tomto roce věnována intenzivní práci se sociálními sítěmi, hlavně tedy s Instagramem, které díky výkonnému managementu Riocath Rectal Tube, a.s. podstatně posílily jako nosný prostředek aktivního marketingu s průběžně mohutnějící zpětnou vazbou, kterou pravidelně vyhodnocujeme nejen pro stanovení dalších postupů v šíření rektální rourky, ale i pro využití těchto poznatků pro další aplikace.

 

Priority společnosti

 

Do popředí se dostalo zpět dokončení vývoje urinárního katetru a jeho uvedení na trh. Bylo s konečnou platností shledáno, že základní podmínkou úspěšného řešení katetru musí předcházet završení vývoje aktivního auto-everzibilního profilu se spolehlivou délkou tvorby aktivního dvoupláště potřebného k zajištění správné funkce katetrů odpovídajících anatomickým poměrům dospělé mužské populace. Tento problém se podařilo v závěru roku vyřešit a aktuálně je připravována průmyslová výroba katetrů pro intermitentní katetrizaci v plném velikostním sortimentu. Vývoj dalších aplikací postoupil tak, že do něj byla zařazena řada nových podnětů, zejména pak v souvislosti s poznáním, že pro řadu budoucích licencujících partnerů představuje samostatnou možnost implementace prvku auto-everzibilní trubice do sestavy již existujících zdravotnických prostředků. Celkově je v databázi spravované RRI, a.s. přes 100 navrhovaných a rozpracovaných typů zdravotnických prostředků.

 

Změny struktury skupiny Riocath

 

I když byla v základu ponechána dříve vytvořená organizační struktura skupiny Riocath, bylo zde pár změn. Ze skupiny Riocath byla vyčleněna společnost Riocath Research Institute, a.s., ale na druhou stranu byla založena nová dceřiná společnost Riocath IP, a.s.

 

Rozšiřování patentu po světě

 

V roce 2022 probíhal dále proces upevňování pozic vynálezu auto-everzibilní trubice. Celkový počet udělených patentů k základnímu vynálezu vyšplhal v průběhu roku k číslu přesahujícímu 50 udělených národních patentů v případech už drtivé většiny klíčových průmyslově vyspělých států světa.

 

Obchodní aktivity a investice

 

Postupně se rozšiřuje oblast evropských zemí, ve kterých je dostupná rektální rourka.

V průběhu celého roku byla postupně rozvíjena koncepce, která má přivést do společnosti nového investičního partnera strategického typu, byli postupně identifikovány základní typy investorů a jejich priority, zpracovány sety podkladových dokumentů a zprovozněn virtuální data room, do kterého mají vážní zájemci o investici přístup. Nakonec byly podepsány smlouvy o spolupráci při zajištění investice s několika zkušenými subjekty na tomto poli.

 

 

 

Rok 2023

 

Priority společnosti pro rok 2023

 

Prioritou společnosti, s dokončením vývoje urinárního katetru, je jeho postupné uvedení na trh.

Bylo rozhodnuto, že základní podmínkou pro úspěšné naplnění, je završení procesu zavedení velkosériové výroby aktivního auto-everzibilního profilu a kompletace. Zaváděna velkosériová výroba katetrů pro intermitentní katetrizaci musí odpovídat anatomickým poměrům významné části jak ženské, tak mužské dospělé populace s postupným rozšiřováním nabídky velikostního spektra. Vývoj dalších aplikací postoupil tak, že pro řadu budoucích licencujících partnerů představuje samostatnou možnost implementace prvku auto-everzibilní trubice do sestavy již existujících zdravotnických prostředků. Celkově je nyní v databázi spravované RRI, a.s. přes 100 navrhovaných a rozpracovaných typů zdravotnických prostředků.

 

 

Rok 2022

 

Završení procesu potvrzení udělení patentu Riocath v dalších zemích

 

Spolupráce se zdravotně postiženými

 

Společnost Riocath spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením (NROsZP).

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s NROsZP ČR, Ministerstvem dopravy,

Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českou obchodní

 

inspekcí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv natočilo medailonky, které informují o podpoře

zdravotně postižených.

Náš představitel MUDr. Miroslav Svoboda byl přizván v souvislosti s plněním Národního plánu

podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 k účasti

při představování konkrétních výsledků, napomáhající osobám se zdravotním postižením v jejich

životě, zejména v podpoře přístupu k rovným příležitostem.

S vystoupením MUDr. M. Svobody se můžete seznámit na stránkách Ministerstva průmyslu a

obchodu:

      Podpora rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením >>>

nebo

      YouTube odkaz zde >>>

 

Rok 2021

SEZNÁMENÍ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI s výsledky vývoje aplikací společnosti Riocath PRO OBLAST EPIDEMIOLOGIE A HYGIENY.

Po roční pauze způsobené covidovými omezeními proběhla ve dnech 6-7.10.2021. XXVII. Mezinárodní konference NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA pořádaná Českou společností nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH), člena České lékařské společnosti Jana Evengelisty Purkyně. Stávající epidemiologická situace ještě umocnila značný zájem odborné veřejnosti a dalších osob o konferenci. Na konferenci byly prezentovány nejnovější poznatky, zkušenosti a možnosti, jež reflektují situace, které musí dnes a denně v nemocnicích řešit. O to cennější byla spontánní pozitivní reakce tohoto reprezentativního auditoria na vystoupení MUDr. M. Svobody, který představil aplikace společností Riocath, vyvinuté a cílené na řešení epidemiologických rizik. Uvedenou prezentaci (v Powerpoint verzi) si lze prohlédnout na webových stránkách České společností nemocniční epidemiologie a hygieny,

 

 

REKTÁLNÍ ROURKA rozšiřuje distribuční síť o další teritoria

jako například Slovinsko, Rakousko, Ukrajina a další země Balkánu. Zahajuje prodej do Jižní Ameriky. Začíná v Kolumbii a v dalších čtrnácti zemích regionu.

Byl uzavřen kontrakt se společností Notino na distribuci prostřednictvím e-shopu Notino CZ do 24 zemí.

Pro zahraniční teritoria se zpřístupňují weby www.riocathbaby.com v různých jazykových mutacích.

 

POŘÍZENÍ A INSTALACE vlastní VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Přes covidová omezení pohybu osob a karanténu se nám podařilo dovézt, zkompletovat a postupně zprovoznit naši vlastní extruzní linku. Vlastní výrobní kapacita pro extruzi aktivního profilu Riocath nám umožní zvýšit a zefektivnit výrobu základního komponentu pro naše výrobky.

 

RIOCATH MEDICARE dceřiná společnost koncernu RIOCATH

úspěšně organizuje a aktivně rozvíjí spolupráci s osobami se zdravotním postižením

(s pohybovým deficitem, neurogenním MM a střevem) a neformálními pečovateli, zejména z okruhu osob blízkých postiženým. Nezaměřuje se pouze na poradenství a získávání zkušeností při použití inovativních katetrů, ale i psychologickým, psychoterapeutickým, ergoterapeutickým, prakticko-technickým, sociálním a zdravotním poradenstvím.

Více informací >>>

a www.riocath-medicare.com

Stručné představení na YouTube >>>

 

 

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI RIOCATH FNDB

Dne 30.6.2021 proběhla valná hromada Riocath FNDB. Akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku za rok 2020. Dále byli seznámeni dozorčí radou s kontrolní zprávou a vyjádřením o přezkoumání účetní uzávěrky a předloženým návrhem na rozdělení zisku. Byla schválena účetní uzávěrka a vypořádání hospodářského výsledku.

Více informací >>>

 

 

ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA VYVÍJENÝCH zdravotnických prostředků RIOCATH

Mimořádná covidová situace, která zpomalila ekonomickou aktivitu nám paradoxně poskytla dodatečný čas pro hlubší posouzení a vyhodnocení vývojové činnosti. Toto ohlédnutí poskytlo čas lépe si promyslet a uspořádat naše plány vývoje jednotlivých aplikací. Posouzení úrovně rozpracovanosti, výrobní náročnosti, naléhavosti poptávky po jednotlivých aplikacích poskytlo patřičný nadhled a umožnilo formulovat konkrétní plán v této oblasti pro nejbližší období. Definovali jsme základní rozsah dostatečného počtu aplikací, abychom mohli demonstrovat šíři využitelnosti technologie ve zdravotnictví. Jedná se aktuálně o 80 typů zdravotnických prostředků.

 

 

SVĚTOVÁ PATENTOVÁ OCHRANA – uplatnění patentu RIOCATH napříč kontinenty

Proběhl zásadní posun v globální patentové ochraně technologické platformy Riocath – v současné době je 47 aktivních patentů k základnímu vynálezu v Evropě i v technologicky vyspělých zemích napříč kontinenty.

 

Naše patenty >>>

 

 

BYLY realizovány nezbytné kroky PRO EVROPSKOU i SVĚTOVOU distribuci REKTÁLNÍ ROURKY

Důkladnou přípravu uvedení na trh pilotní aplikace v podobě rektální rourky pro kojence a praktické ověření potenciálu platformy jeho systematickou realizací.

Prodejní materiály postupně přeloženy do 24 jazyků se samostatným návodem pro každou zemi. Kromě ČR rozšířena distribuce na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a Estonska

 

Rok 2020

 

PRVNÍ CERTIFIKOVANÝ PRODUKT – URINÁRNÍ KATETR

Dne 30.6.2020 jsme završili certifikační proces urinárního katetru určeného pro tzv. intermitentní katetrizaci a od autorizované osoby získali certifikaci pro uvedení tohoto našeho zdravotnického prostředku na evropský trh (EU). Dne 18.8.2020 obdržel urinární katetr RIOCATH a jeho různé varianty od SÚKL Notifikaci katetru jako zdravotnického prostředku.

Jedná se o druhý na trh uváděný zdravotnický prostředek Riocath.

 

ZAHÁJENÍ DODÁVEK REKTÁLNÍ ROURKY DISTRIBUTORŮM

Proběhlo zahájení reálného prodeje prvního notifikovaného zdravotnického prostředku – rektální rourky RIOCATH k řešení tzv. tříměsíční koliky kojenců (plynatosti). Pilotní projekt založený na jednoduchém produktu sloužícím kromě věci samé také k propagaci everzibilní trubičky RIOCATH se setkalo s velmi pozitivními ohlasy.

Zájem distributorů i výrobců, který jsme zaznamenali v našich expozicích na veletrzích konaných v závěru roku 2019 (Medica v Düsseldorfu) a na počátku roku 2020 (Arab Health v Dubaji), absolvované "výsadkem" dceřiné Riocath Rectal Tube, a.s., vyvolal potřebu urychleně řešit zvýšení výrobních kapacit. Zahájili jsme proto spolupráci s novým tuzemským, ale i dalším čínským výrobcem. Aktuálně již rozvíjíme v průběhu podzimu 2020 výrobu jak v ČR i v Číně tak, aby bylo možno vybudovat distribuční kanály tohoto produktu postupně ve všech zemích EU a také v ČLR a řadě dalších asijských zemí v průběhu roku 2021.

 

REAKCE NA PANDEMII

Skupina Riocath zareagovala už v březnu 2020 na probíhající koronavirovou pandemii projektem "3x proti koronaviru". Svým úsilím zajistila vývoj účinných prostředků určených pro boj s koronavirem (a nejen s ním). Riocath představil výsledky práce svých vývojových pracovníků sloužící k boji s infekcí, konkrétně:

 

- odběrová sada Riocath, více informací >>>

 

- dvouplášťový ochranný obličejový štít "Doubleshield" vyvinutý pracovníky Riocath Research Institute, a.s. ve spolupráci s designérským studiem Zdravý design, s.r.o.  a techniky společnosti UNIPLAST s.r.o. z Dobrovice u Mladé Boleslavi,  více informací >>>

 

- vysoce účinná ochranná maska vyvinutá Vývojovým centrem ÚOCHB AV ČR byla doplněna unikátním kombinovaným filtrem s prodlouženou životností tvořeným vrstvou nanovlákna a netkanou textilií z aktivního mikrofilamentárního uhlíku, který dodává společnost AC Medical SE zahrnutá nedávno kontrolním podílem základního kapitálu do portfolia majetkových účastí Riocath FNDB, a.s.  více informací >>>

 

Rok 2019

 

PRVNÍ PRODUKT využívající patentovou platformu RIOCATH uveden na trh

 - rektální rourka pro kojence

V průběhu měsíce záři 2019 byl uveden na trh první výrobek, rektální rourku pro kojence. Slouží k odstranění problémů s bolavým bříškem novorozenců. Více na stránkách www.nabolavebrisko.cz .Takzvaná tříměsíční kolika kojenců se vyskytuje až u 35 % zdravých kojenců ve věku od 3 neděl až do několika měsíců věku. Dochází k hromadění plynu v koncovém úseku střeva a svěrač, který trávicí trubici uzavírá, nepouští nahromaděný plyn ven, protože ještě není dostatečně vyzrálý nervový systém, který je za řízení procesu uvolňování jinak odpovědný. Uvedený výrobek se setkal se značným zájmem nejen u nás, ale i v zahraničí a to jak v Evropě, tak i na dalších kontinentech.

 

ZAHÁJENÍ PROJEKTU GRANTOVÝCH ÚČASTÍ

Společnost Riocath Global získala v roce 2019 ocenění od Evropské komise „Seal of Excellence“ („Pečeť výjimečnosti“), která je udělována za inovativní výrobky, se zvlášť významným dopadem ve svém oboru. Uvedené ocenění nám umožňuje přednostně se ucházet o vypisované granty, finančně podporující další vývoj a rozpracování nových aplikací, které vycházejí z našeho patentu. Jedná se o prostředky poskytované Evropskou unií přímo, ale i jednotlivými ministerstvy ČR. V průběhu roku jsme zahájili zpracování a podání několika žádostí o poskytnutí grantů. Koncem roku 2019 jsme obdrželi první vyhodnocení, která našim podáním vyhověla.

 

PATENT – komplexní OCHRANA INTELEKTUÁLNÍHO VLASTNICTVÍ

Dne 17. července 2019 nám bylo potvrzeno Evropským patentovým úřadem udělení Evropského patentu na everzibilní dvouplášťové trubice (publikováno ve věstníku EPO 16.8.2019). Následně jsme požádali o vydání patentů ve všech státech EU, odvozených od tohoto patentu. Současně se završují další patentová řízení v průmyslově a obchodně vyspělých zemích mimo EU, kde jsme žádali o ochranu našeho patentu a průmyslových vzorů.

 

ZNAČKA – REGISTROVANÁ OBCHODNÍ ZNÁMKA

Současně s procesem zajištění ochrany intelektuálního vlastnictví proběhlo i zajištění ochrany naší obchodní známky vydáním certifikátů Evropským úřadem duševního vlastnictví.

 

ISO 9001 PRO RIOCATH GLOBAL

Společnost úspěšně prošla dozorovým auditem, potvrzujícím dosažení shody systému managementu kvality v oboru výzkum, vývoj, inovace a koordinace projektů v rámci zdravotnických prostředků a techniky, včetně implementace nových materiálů a designu v oblasti humánní a veterinární medicíny, v souladu s ČSN EN ISO9001:2016.

 

VÝSTAVBA HOLDINGU RIOCATH

V průběhu roku 2019 bylo završeno vytvoření holdingové struktury celé skupiny Riocath, držitel patentu k vynálezu, průmyslových vzorů a registrované ochranné známky ovládá soustavu společností, které slouží k naplnění realizace jednotlivých činností a konkrétních cílů holdingu.

 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S VĚDECKÝMI A MEDICÍNSKÝMI INSTITUCEMI

Byla navázána spolupráce s řadou odborných společností z oblasti medicíny, zájmovými organizacemi zdravotně postižených, s firmami poskytujícími služby v těchto oborech. Zahájila se spolupráce s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a postupné budování vztahů s jednotlivými odbornými společnostmi. Byla podepsána smlouva o spolupráci s Národní radou zdravotně postižených České republiky. Vzájemná spolupráce poskytne cenné podněty a hodnocení jak připravovaných, tak již používaných aplikací.

 

 

 

 

 

F

A

Q

Aktuální prodejní cena akcie

20 000 Kč

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

Více informací je k dispozici na webových stránkách mateřské korporace Riocath Global, a.s. na adrese www.riocath.com  od počátku roku 2021 na webovém portálu skupiny RIOCATH, který tyto stránky na shodné doménové adrese nahradí.

© 2021 Riocath® Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena