Pro ochranu vkladů investorů během realizace všech doposud realizovaných fázích prodeje akcií přistupujeme k závazku ničím neomezeného zpětného odkupu akcií za jejich pořizovací cenu a ke garanci výplaty dividendy ve výši 5 % p.a. Právo zpětného odkupu se vztahuje na období tři a půl roku (42 měsíců) od odkupu akcií Riocath FNDB, a.s. realizovaných investory od mateřské firmy holdingu Riocath Global, a.s. V uvedeném období 3,5 roku se tedy akcie budou chovat fakticky jako obligace s tím, že významná část kupní ceny bude fixována v rezervním fondu pro případ překonání možných negativních vlivů ať už působících v ekonomice obecně nebo izlovaných na trh s cennými papíry. Rezervní fond bude saturován významně vyšším procentním podílem z realizované kupní ceny akcií, nežli je ze zákona uloženo regulátorem trhu (ČNB) pro subjekty, na které se vztahuje jeho dozor.

Se zvyšováním kvality portfolia Riocath FNDB, a.s. a průkazností rentability vložené investice, budou postupně na trh uvolňovány další akcie ze stávajícího základního kapitálu společnosti. Ty budou nabízeny za postupně navyšovanou cenu ve vazbě k tomu, jak bude růst auditovaná hodnota portfolia investičních účastí respektive úhrnu aktiv vložených do firmy.

Předpokladem je dosažení až dvojnásobku nominální ceny akcií do tří let od zahájení procesu systematického vkládání aktiv do potfolia Riocath FNDB, a.s.

V průběhu první fáze uvolňování akcií na trh formou veřejné nabídky bylo statutárními orgány Riocath FNDB, a.s. důsledně směřováno k naplnění všech podmínek, stanovených regulátorem trhu, aby bylo možné postupně převést obchodování akcií z formy převážně neveřejné na formu převážně veřejnou.

Náš záměr

Akcionáři firmy Riocath Global, a.s., která je matkou dceřiných společností holdingu RIOCATH, se rozhodli získat podporu širší veřejnosti pro projekt RIOCATH a to formou účasti dalších akcionářů, kteří by se podíleli na  realizaci rozvoje jednotlivých částí projektu RIOCATH. Příležitost vstoupit do projektu mají výhradně rezidenti nebo právnické osoby z České republiky a Slovenska. Pro kapitálové zajištění naplnění cílů byla připravena společnost Riocath FNDB, a.s., která se tak stala "pokladnicí" holdingu.

 

Hlavním smyslem využití společnosti Riocath FNDB, a.s. je tedy efektivní zajištění investičních zdrojů, potřebných pro rychlejší rozvoj jednotlivých projektových záměrů skupiny RIOCATH. Uvedení zdravotnických prostředků RIOCATH na globální trh znamená posun k nastavení nových standardů celé soustavy léčebných a diagnostických výkonů. Tyto nové standardy přinesou značné benefity zejména pacientům, a to téměř ve všech oborech humánní medicíny. S tím jde ruku v ruce i zhodnocení vkladů do tohoto projektu našim investorům.

 

Předpokládáme, že široké využití zdravotnických prostředků na bázi patentu RIOCATH v celosvětovém měřítku bude postupně generovat značné finanční prostředky, ať už prodejem licencí k technologii nebo výrobou a prodejem zdravotnických prostředků pod vlastní značkou.

 

Celý koncept má potenciál dále se rychle rozvíjet díky příspěvku nových akcionářů při jejich přistoupení k projektu. V průběhu času ale především z vlastních zdrojů. Získané prostředky budou sloužit k rozšíření, optimalizaci a zatraktivnění portfolia investičních a majetkových účastí Riocath FNDB, a.s. Majetkové účasti budou primárně vycházet ze záměrů holdingu, týkajících se jeho vlastních produktů. Budou však také reflektovat další inovativní záměry, vznikající mimo RIOCATH, zejména takové, jež budou vykazovat konkrétní synergie s podnikáním, „vizí a misí“ skupiny RIOCATH.

 

Naplnění záměru je rozděleno do tří základních fází:

  •  utváření základů portfolia investičních a majetkových účastí
  •  posílení portfolia díky vlastním dividendovým zdrojům holdingu
  •  rozvoj, vycházející ze stabilizace výnosů a rozšíření o vybrané investice i mimo okruh firem holdingu

 

První fáze - realizována v průběhu tří let (2019 - 2021).

Postupné, ale dynamicky probíhající utlumení všech dosavadních podnikatelských aktivit převzaté společnosti, její kompletní očištění od všech, byť jen hypotetických zátěží. Souběžně probíhá vytváření portfolia konkrétních způsobilých kapitálových účastí Riocath FNDB, a.s. na společnostech, převážně integrovaných do holdingu RIOCATH a to tak, aby reálná perspektiva akumulovaného dividendového výnosu naplnila očekávání investorů do akcií Riocath FNDB, a,s., čímž budou zajištěny podmínky pro přechod do druhé fáze.

 

Druhá fáze bude již na rozdíl od fáze první (garantovaný pevný bonus 5 % p.a.) založena na prokazatelném dividendovém výnosu agregovaného portfolia Riocath FNDB, a.s. Bude formováno tak, aby bylo dostatečně atraktivní pro dlouhodobé setrvání investorů. Tj. aby vyplácená dividenda byla svým procentním vyjádřením v příznivé korelaci k aktuální tržní ceně akcie, stanovené pro poslední realizovanou etapu. Tato fáze není předem časově ohraničena, protože do následující třetí fáze bude fáze druhá přecházet plynule, aniž se nějak významně změní dividendové výnosy. Přechod do 3. fáze bude především vázán na spolehlivou stabilizaci výnosů a akumulaci dostatečných kapitálových rezerv tak, aby kombinace prorůstového a výnosového profilu z předmětných akcií vytvořila dobře likvidní hodnotu trvalého charakteru.

 

Ve třetí fázi, tedy ve fázi rozvojové, je uvažováno o dalším posilování zejména investic do projektů, které budou zkoumány a doporučovány k proinvestování investičním výborem Riocath FNDB, a.s. Tato expanze by měla probíhat v rozsahu umožňujícím zachování všech relevantních předpokladů dlouhodobého výnosu vlastníkům všech akcií.

 

Akciová společnost Riocath FNDB, a.s.

se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2509

- založena 1.dubna 1994

- základní kapitál 3.500.000.000 Kč

 

V roce 2017 byla firma Riocath FNDB, a.s. začleněna do skupiny společností RIOCATH jako jedna ze dceřiných firem mateřské korporace  Riocath Global, a.s.

 

 

Aktuální prodejní cena akcie

20 000 Kč

F

A

Q

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

Více informací je k dispozici na webových stránkách mateřské korporace Riocath Global, a.s. na adrese www.riocath.com  od počátku roku 2021 na webovém portálu skupiny RIOCATH, který tyto stránky na shodné doménové adrese nahradí.

© 2021 Riocath® Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena