Jak společnost Riocath Global, a.s. zachází s Vašimi osobními údaji

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „Nařízení GDPR“), které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018, bychom Vás rádi seznámili s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji.

 

Společnost Riocath Global, a.s., se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 066 84 998, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudu v Praze, oddíl B, vložka 23125 (dále jen „Riocath Global, a.s.“ nebo „správce“) jako správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje zásadně v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů, kterými jsou:

 

ZÁKONNOST – osobní údaje jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu anebo na základě důvodu zpracování výslovně dovoleného nařízením GDPR. Těmito výslovně dovolenými důvodu jsou: splnění smlouvy včetně předsmluvního jednání na základě Vaší individuální žádosti, plnění právních povinností společností (např. účetní, daňové), ochrana Vašich životně důležitých zájmů, plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, oprávněné zájmy naší společnosti.

 

KOREKTNOST – poctivé zpracování osobních údajů zohledňující zájmy a očekávání dotčených osob.

 

TRANSPARENSTNOST – všechny informace a sdělení ke zpracování osobních údajů budou

jednoduše přístupné, srozumitelné a vyhotovené v jasné a jednoduché řeči.

 

ÚČELOVÉ OMEZENÍ – účel zpracování osobních údajů musí být znám již při sběru dat, pozdější změna účelu nesmí být neslučitelná s původní změnou.

 

MINIMALIZACE ÚDAJŮ – osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a potřebné ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 

PŘESNOST – sbírané osobní údaje musí být věcně správné a aktuální.

 

OMEZENÍ ULOŽENÍ – osobní údaje mohou být uloženy pouze po dobu, po jakou je nutná identifikace osoby v souladu s účelem zpracování.

 

INTEGRITA – zásada ochrany proti neoprávněným či nezákonným zpracováním a před nezamýšleným ztracením, zničením nebo poškozením dat.

 

DŮVĚRNOST – směřuje k ochraně dat před jejich neoprávněným zjištěním a následným zpracováním.

 

ODPOVĚDNOST – povinnost společnosti zajišťovat dodržování těchto zásad a dodržování prokázat.

 

Jaké kategorie osobních údajů a jaké konkrétní osobní údaje zpracováváme:

 

Společnost Riocath Global, a.s. zpracovává následující kategorie osobní údaje: Identifikační osobní údaje, kontaktní osobní údaje, historie poskytování zboží či služeb. Žádné citlivé osobní údaje neuchováváme.

Společnost Riocath Global, a.s. zpracovává následující konkrétní osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého bydliště, popřípadě kontaktní adresa (pokud je odlišná), telefonní a emailové spojení, předchozí prodané akcie od společnosti Riocath Global, a.s.

 

Odkud Vaše osobní údaje získáváme:

 

Společnost Riocath Global, a.s. získává Vaše osobní údaje přímo od Vás, na základě Vaší individuální žádosti o zaslání konkrétní nabídky

- písemně prostřednictvím našich webových stránek www.fndb.cz , kdy Vy osobně odešlete

  registrační formulář, respektive závaznou objednávku,

- písemně prostřednictvím emailu, který nám zašlete na adresu dotaz@fndb.cz

- ústně v případě, že nás oslovíte Vy osobně telefonicky (dále jen „odeslání objednávky“)

 

Komu Vaše osobní údaje předáváme:

 

Osobní údaje jsou společností Riocath Global, a.s. předávány k dalšímu zpracování emitentu akcií - společnosti Riocath FNDB, a.s. - na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to za účelem splnění sjednaných smluvních povinností, tedy tisku akcií přímo na Vaše jméno a pro účely řádného vedení seznamu akcionářů.

 

Osobní údaje mohou být společností Riocath Global, a.s. předávány k dalšímu zpracování pouze na základě uzavřené Smlouvy o zpracování osobních údajů s externími spolupracovníky v oblasti IT, účetnictví, administrace a právního poradenství.

 

Smlouva o zpracování osobních údajů určuje odpovědnost jednotlivých smluvních stran za plnění povinností vyplývajících z Nařízení GDPR. Ostatní zpracovatelé či příjemci osobních údajů v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů již nepodléhají dalšímu souhlasu.

 

Osobní údaje mohou být společností Riocath Global, a.s. předávány k dalšímu zpracování již pouze v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy (účetní, daňové, …).

 

Vaše osobní údaje neposkytujeme příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

Na základě čeho a jak Vaše osobní údaje zpracováváme:

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – tento souhlas s jasně stanoveným účelem a rozsahem zpracování nám udělujete Vy osobně elektronicky prostřednictvím našich webových stránek, a to odesláním objednávky na nákup akcií.

 

Plnění smlouvy - Společnost Riocath Global, a.s. jako správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a v souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mezi Vámi a společností Riocath Global, a.s.

 

Plnění právní povinnosti - Společnost Riocath Global, a.s. jako správce zpracovává Vaše osobní údaje pro plnění legislativních povinností.

 

Další důvody mohou být například ochrana životně důležitých zájmů klienta či plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či ochrana práv a oprávněných zájmů správce či třetí strany.

 

Společnost Riocath Global, a.s. sděluje, že Vaše osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele/příjemce.

 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 

Společnost Riocath Global, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje po dobu od okamžiku odeslání Vaší objednávky s individuální poptávkou na akcie nabízené naší společností, během poskytování plnění sjednaného smluvního vztahu mezi Vámi a společností Riocath Global, a.s.  jako správcem, až do okamžiku uplynutí zákonných lhůt pro povinnost poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy (účetní, daňové, …). To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Nařízením GDPR nebo zvláštními právními předpisy (např. orgánům veřejné moci, soudům, Policii ČR, …).

 

Osobní údaje získané společností Riocath Global, a.s. na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává naše společnost Riocath Global, a.s. až do okamžiku písemného odvolání tohoto souhlasu, příp. do uplynutí deseti let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi Vámi a společností Riocath Global, a.s. jako správcem.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, kdy na základě Vaší písemné žádosti máte právo získat od společnosti Riocath Global, a.s. potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány, jaké kategorie dotčených osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, kdo jsou příjemci a kategorie příjemců, které osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, jaké je plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo podle jakých kritérií budou skartovány, zda máte právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobního údaje týkajícího se Vás nebo omezení jejich zpracování anebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování, tedy zda máte právo a jaké, podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jaké jsou veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobní údaje, pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace týkající se použitého postupu, jakož i výmaz a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů.

 

Máte právo na opravu, tedy aby společnost Riocath Global, a.s. jako správce bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 

Máte právo na výmaz, být zapomenut, tedy aby společnost Riocath Global, a.s. jako správce bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud již nejsou potřebné pro původní účely, pokud jste odvolal/a souhlas a neexistuje jiný oprávněný důvod pro zpracování, pokud vznesete námitku a neexistuje jiný oprávněný důvod pro zpracování, pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně, pokud osobní údaje musí být vymazány na základě rozhodnutí příslušného orgánu, anebo pokud osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb.

 

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytl/a, a to ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu, abyste je mohl/a předat jinému správci.

 

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti Riocath Global, a.s. nebo zasláním odhlašovacího e-mailu na adresu dotaz@fndb.cz

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku, jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

 

 

 

Ochrana osobních údajů:

 

Kontrola písemně uchovávaných osobních údajů – veškeré osobní údaje jsou u nás fyzicky uloženy tak, aby k nim neměla přístup žádná neoprávněná fyzická osoba v souladu s přijatými technicko – organizačními opatřeními.

Kontrola elektronicky uchovávaných osobních údajů – veškeré osobní údaje jsou u nás elektronicky uloženy tak, aby k nim neměla přístup žádná neoprávněná fyzická osoba v souladu s přijatými technicko – organizačními opatřeními.

Povinnost ohlašovat porušení zabezpečení OÚ – společnost Riocath Global, a.s. je povinna bez zbytečného odkladu, je-li to možné do 72 h, informovat Úřad pro ochranu osobních údajů o narušení bezpečnosti osobních údajů, ledaže je nepravděpodobné, aby takové porušení zabezpečení osobních údajů mělo za následek riziko pro práva a svobody našich klientů. Toto porušení zabezpečení osobních údajů je společnost Riocath Global, a.s. povinna současně oznámit i všem ohroženým klientům.

 

Zpracování souborů cookies

 

Cookies jsou informace či malé textové soubory, které jsou z internetové stránky převáděny na počítač klienta. Cookies umožňují naší webové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám příště ulehčí používání naší internetové stránky. Jako většina internetových stránek, i stránky www.fndb.cz  společnosti Riocath Global, a.s. používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na našich stránkách. Pokud nechcete cookies používat, zvolte při návštěvě našich internetových stránek ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu. Nicméně  zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce naši webových stránek.

 

Kontakty pro Vaše dotazy a připomínky

 

S Vašimi dotazy, připomínkami či požadavky souvisejícími se zpracováváním Vašich osobních údajů se prosím obracejte na paní Mgr. Michaelu Seidlerovou, tel: 608 010 882, písemně na adresu sídla společnosti Riocath Global, a.s. nebo zasláním e-mailu na adresu dotaz@fndb.cz .

 

 

Aktuální prodejní cena akcie

20 000 Kč

F

A

Q

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

Více informací je k dispozici na webových stránkách mateřské korporace Riocath Global, a.s. na adrese www.riocath.com  od počátku roku 2021 na webovém portálu skupiny RIOCATH, který tyto stránky na shodné doménové adrese nahradí.

© 2021 Riocath® Global, a.s.. Všechna práva vyhrazena